top of page

VI VÄRNAR OM DINA PERSONUPPGIFTER!

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy.

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du bokar, betalar och använder våra tjänster innebär det att du lämnar personuppgifter till oss. Om du bokar via någon av våra samarbetspartners, t.ex. Camping Key Europe och SCR Svensk Camping, får vi ta del av dina personuppgifter från dem.

 

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss för att genomföra din bokning och fullgöra de skyldigheter som följer av bokningen med dig, administrera betalning och bokföring/redovisning. Vi kan också behöva använda uppgifter för att hantera reklamationer, skador, hittegods, och annat som uppkommer med anledning av utförandet av våra tjänster. I händelse av en tvist sparar vi den information som krävs för att vi ska kunna hantera rättsliga anspråk. Den lagliga grunden för behandling är fullgörandet av vårt avtal och rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen eller myndighetsbeslut.

 

Vi använder även personuppgifterna för statistik, utvärdering av utförda tjänster och marknadsföringsåtgärder, t.ex. för att ge dig relevant information och erbjudanden. Den lagliga grunden för sådan behandling är vårt berättigade intresse att utveckla och marknadsföra verksamheten. Vi behandlar också ytterligare personuppgifter i de fall du samtycker till det, t.ex. genom att delta i marknadsundersökningar.

 

De personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, e-post, adress, telefonnummer, boendeform, boendedatum, uppgifter om antal vuxna och barn, bokningsnummer, lösenord, information om betalning (kortuppgifter, bank, bankkontonummer och köpets detaljer) och annan information som du har lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Vi sparar dina personuppgifter så länge lagen kräver att de sparas och så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra de åtaganden vi har. När personuppgifterna inte längre behövs gallras de. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande raderas uppgifterna direkt.

 

Dina personuppgifter används av oss och våra personuppgiftsbiträden, som hjälper oss med bl.a. betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex, våra samarbetspartners Camping Key Europe och SCR Svensk Camping. När dina personuppgifter delas med företag som är personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss. När du handlar online delar vi dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör vi använder för att hantera betalningen. Vid betalning med faktura kan betaltjänstleverantören göra en kreditprövning. För att marknadsföra våra tjänster till dig delar vi uppgifter med de digitala marknadsförare som tillhandahåller tjänster för marknadsföringen. Vi delar även uppgifter med våra samarbetspartners om du har bokat via dem. I övrigt lämnat vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om vi inte behöver göra detta på grund av lag eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen inom EU/EES, men kan komma att överföras till länder utanför EU/EES t.ex. vid vissa IT-tjänster. Vi överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en adekvat skyddsnivå eller om personuppgiftsbiträdet har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats för att samla in statistik om besök och förbättra upplevelsen. Det kan t.ex. handla om att sökningar du gör på vår webbplats sparas. Vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ursand Resort & Camping AB, org.nr. 556494-5375, Box 286, 532 24 Skara är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter. Vi skyddar dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få svar på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om t.ex. vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller och ändamålen med behandlingen. Du har även rätt till att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss (registerutdrag). Du har även rätt att begära att vi överför personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av avtal eller ditt samtycke. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är teknisk möjlig och behandlingen sker automatiserat.

 

Du har rätt att begära att vi rättar personuppgifterna om de är felaktiga eller begränsar vår behandling om det finns skäl för det. Du har även i vissa fall rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi har samlat in personuppgifterna. Detta gäller dock inte om det finns ett lagstadgat krav på lagring, t.ex. enligt bokföringslagen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas, t.ex. för marknadsföringsändamål.

 

Om du vill begära registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, kan du kontakta oss på info@ursand.se. Om du har klagomål avseende vår behandling, har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Om du har några frågor eller vill ha mer information angående hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss, info@ursand.se.

bottom of page